Algemene voorwaarden

Update 19 april 2024

 1. Definities
  1.1 Loud and Clear: Loud and Clear BV, met zetel te Murissonstraat 68, 8930 Menen, ingeschreven in de KBO onder het nummer 1001.002.485, e-mailadres: justask@loud-and-clear.be; website: https://loud-and-clear.be/.
  1.2 Klant: eenieder die een beroep doet op de Diensten van Loud and Clear.
  1.3 Diensten: online en offline communicatie en advies in de ruime zin zoals onder meer copywriting, persrelaties (PR), contentcreatie, duurzaamheidscommunicatie alsook coaching en training in communicatie en online diensten.
  1.4 Online Diensten: het leveren van online toegang tot content, opleidingen en coachingmateriaal.
 2. Toepassing
  2.1 De Klant verklaart uitdrukkelijk, voorafgaand aan het sluiten van enige overeenkomst, mondeling dan wel schriftelijk, met Loud and Clear, kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden (hierna: “AV”) en deze te aanvaarden. Onderhavige AV maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten tussen Loud and Clear en de Klant, met uitsluiting van de eigen algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien die van de Klant van een later tijdstip dateren. Afwijkingen van de AV zijn enkel mogelijk mits uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Loud and Clear. De meest recente AV zijn steeds raadpleegbaar op de website van Loud and Clear (https://loud-and-clear.be/algemene-voorwaarden).
  2.2 Informatie in eventuele brochures, websites, catalogi, illustraties en aanverwanten hebben een beschrijvend doel en binden Loud and Clear niet.
  2.3 De Overeenkomst wordt bewust aangegaan door de Partijen, met kennis van zaken en zonder onderlinge afhankelijkheid. Partijen erkennen uitdrukkelijk dat tussen hen een evenwichtige rechtsverhouding tot stand is gekomen in het licht van de algemene economie van de Overeenkomst, de geldende handelsgebruiken en de specifieke diensten waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
  2.4 Het eventueel in gebreke blijven van Loud and Clear om uitvoering te eisen van de bepalingen van de Overeenkomst, impliceert geen afstand van of verzaking aan de bepalingen van de Overeenkomst.
  2.5 De Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle verbintenissen in hoofde van Loud and Clear middelenverbintenissen uitmaken, die volgens het inzicht, best vermogen en de huisstijl van Loud and Clear worden vervuld. Een subjectieve inschatting door de Klant van de waarde of de kwaliteit van de geleverde Diensten is geen geldige reden voor protest van facturen of Diensten en kan evenmin aanleiding geven tot enige schadevergoeding.
  2.6 De Diensten aangeboden door Loud and Clear zijn geleverd volgens de individuele wensen en specificaties van de Klant, het eindresultaat is dus een maatproduct. De Klant erkent dat de herverkoopwaarde van de Diensten (bv. uitegewerkte campagnes of PR-teksten) onbestaande is.
 3. Offertes en prijzen
  3.1 Alle offertes en prijsvoorstellen hebben enkel betrekking op Diensten zoals ze woordelijk zijn omgeschreven en gelden gedurende 14 kalenderdagen. Het vertalen van tekst en het maken van foto’s of logo’s is niet inbegrepen in de offerte tenzij uitdrukkelijk vermeld.
  3.2 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende overeenkomst, werkt Loud and Clear in regie op basis van een uurtarief. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk dat de uurtarieven van Loud and Clear afhankelijk zijn van de soort Diensten. De Klant gaat akkoord met online facturatie.
  3.3 Kennelijke vergissingen in de offerte binden Loud and Clear niet. De ondertekenaar van een offerte voor de Klant wordt geacht daartoe gemachtigd te zijn, zonder dat Loud and Clear dienaangaande verdere inlichtingen dient op te vragen. Elke natuurlijke persoon of onderneming die een offerte aanvaardt voor rekening van een derde, maakt zich sterk voor deze derde overeenkomstig artikel 1120 oud Burgerlijk Wetboek, en is bij gebrek aan betaling door de derde zelf gehouden de facturen van Loud and Clear te voldoen.
  3.4 Indien bij de offerte een plan van aanpak of eerste idee is gevoegd, is de Klant een ontwerpkost verschuldigd (voor de administratie, het creatief proces en de eventuele opmaak van een voorontwerp) van minstens 250,00 euro en hoogstens 850,00 euro (excl. BTW) afhankelijk van de geleverde prestaties, ongeacht of nog een verdere opdracht wordt verleend door de Klant en ongeacht de niet-aanvaarding van de offerte. Loud and Clear communiceert hier zo mogelijk vooraf en in ieder geval zo duidelijk en transparant mogelijk over met de Klant.
  3.5 De Overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke en schriftelijke, voorbehoudloze aanvaarding van de offerte of mits (aanvang van) uitvoering van de Diensten ongeacht de aard van de dienst, ingezonderd de redactie van voorontwerpen, uitwerking van ideëen of overleg.
  3.6 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten Loud and Clear niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
 4. Betaling
  4.1 De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van Loud and Clear, zonder aftrek of verrekening, binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum, behoudens andersluidend beding.
  4.2 Bij wanbetaling, is de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12% en daarenboven een forfaitaire schadevergoeding (voor onder meer achternageloop en administratieve kosten) van 10% op het nog verschuldigde bedrag in hoofdsom, met een minimum van 125,00 euro per factuur. Bij wanbetaling worden ook alle niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar.
  4.3 Bij niet-naleving van de Overeenkomst (onder meer wanbetaling) heeft Loud and Clear in ieder geval het recht om verdere prestaties op te schorten tot de wanprestaties in hoofde van de Klant wordt verholpen, zonder verhaal vanwege de Klant.
 5. Opdracht
  5.1 De Klant verbindt zich ertoe alle noodzakelijke informatie voor de uitvoering van de Diensten te bezorgen aan Loud and Clear. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de accuraatheid en correctheid van de gegevens. Bij gebrekkige of gedeeltelijke aanlevering van informatie of materiaal voert Loud and Clear de opdracht uit naar eigen goeddunken en vermogen, volgens de regels van de kunst en volgens de geest van de Overeenkomst of kan Loud and Clear de verdere uitvoering opschorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen aan de Klant, afhankelijk van de situatie.
  5.2 Indien de goede uitvoering van haar verbintenissen dit vereist, heeft Loud and Clear het recht een beroep te doen op derden om bepaalde goederen of diensten te leveren. Voor licentie of andere periodieke dienstverlening dient de Klant voorafgaandelijk aan de levering van de Diensten het overeengekomen bedrag te voldoen. Bij het inschakelen van derden zal Loud and Clear zoveel mogelijk vooraf overleg organiseren met de Klant en zij neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij de keuze van derden.
 6. Aanvang, duur en beëindiging
  6.1 Loud and Clear kan de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Klant een ernstige wanprestatie begaat zoals (aanhoudende) wanbetaling van facturen, niet aanlevering van de nodige en/of gevraagde gegevens en het niet respecteren van de intellectuele eigendomsrechten van Loud and Clear. De Klant kan de Overeenkomst eveneens schriftelijk beëindigen mits bewijs van ernstige contractuele wanprestatie in hoofde van Loud and Clear.
  6.2 Loud and Clear heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen bij kennelijk onvermogen, vereffening of faillissement van de Klant, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding.
  6.3 Loud and Clear behoudt bij beëindiging van de Overeenkomst, het recht om alle geleverde prestaties te factureren en bijkomende schadevergoeding te vorderen voor alle geleden schade.
  6.4 De eenzijdige verbreking van een Overeenkomst (na aanvaarding van offerte) door de Klant is slechts mogelijk zolang Loud and Clear haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits dit schriftelijk gebeurt. Ingeval de werkzaamheden wel al zijn aangevat is de Klant in ieder geval een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de reeds gepresteerde uren en Diensten meer de reeds opgelopen kosten en bestelde goederen, en daarboven een schadevergoeding ten bedrage van 30% van het voornoemde bedrag, zonder afbreuk te doen aan het recht van Loud and Clear om haar werkelijke schade te bewijzen. De Klant erkent dat dit beding verantwoord is gezien de aard van de geleverde Diensten.
  6.5 Overeenkomsten met een duurtijd van meer dan 3 maanden waarbij de Klant tegen een vaste maandelijkse vergoeding een beroep kan doen op bepaalde Diensten van Loud and Clear, kunnen door beide Partijen opgezegd worden mits inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, die ingaat vanaf de eerste van de maand volgend op de maand waarin de andere Partij schriftelijk in kennis werd gesteld van de opzeg van de Overeenkomst, onverminderd het recht om onmiddellijk te beëindigen conform artikel 6.1. AV.
 7. Termijnen
  7.1 Loud and Clear neemt de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van de Overeenkomst. Echter, de leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding voor de Klant of tot ontbinding van de Overeenkomst.
  7.2 Leverings- en uitvoeringstermijnen gaan slechts in bij de totstandkoming van de Overeenkomst. Termijnen worden automatisch verlengd indien verlofperiodes binnen de termijn vallen, bij overmacht of nieuwe moeilijkheden bij uitvoering van de opdracht of indien de Klant wijzigingen aan de opdracht vraagt.
 8. Meerwerken
  8.1 Indien een vaste prijs is overeengekomen in de offerte, dan heeft deze prijs slechts betrekking op de uitdrukkelijk in de offerte en/of Overeenkomst genoemde Diensten van Loud and Clear. Eventuele Diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van de Klant worden geleverd (hierna: “Meerwerk”), worden, afzonderlijk en bijkomend gefactureerd tegen de gebruikelijke regietarieven zoals overeengekomen in de offerte of Overeenkomst.
  8.2 Onder meer volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk: (1) uitbreiding of wijziging van de opdracht, eisen en wensen door de Klant; (2) eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de Klant die bij het sluiten van de Overeenkomst niet (volledig) of onvoldoende duidelijk aan Loud and Clear kenbaar zijn gemaakt; (3) gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door Loud and Clear in redelijkheid niet waren te voorzien; (4) gebrek aan medewerking van de Klant bij uitvoering van de Overeenkomst; (5) gebrek aan vervulling van de basisvereisten om de opdracht te kunnen uitvoeren, zoals onder meer maar niet uitsluitend: het niet beschikken over de nodige afbeeldingen, website, social media of andere webpagina’s of huisstijl. Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de Overeenkomst.
 9. Intellectuele eigendomsrechten, privacy en vertrouwelijkheid
  9.1 De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt van de andere Partij, mag deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Elke Partij dient alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van enige derde partij te eerbiedigen. Alle rechten van industriële en intellectuele aard blijven bij Loud and Clear volgens geldend Europees recht, tenzij anders overeengekomen. Alle eigendomsrechten gelden voor onder meer, doch niet uitsluitend: foto- en grafisch materiaal, filmbeelden en logo-ontwerpen. Het is de Klant niet toegestaan de ontwerpen te dupliceren, te commercialiseren of te laten commercialiseren.
  9.2 De Klant waarborgt dat hij beschikt over alle auteurs- en andere rechten of de nodige geldige licenties betreffende de software of beeldmateriaal en de informatie die hij aan Loud & Clear aanlevert en vrijwaart Loud and Clear voor alle eventuele vorderingen van derden.
  9.3 Loud and Clear verwerkt de persoonsgegevens van de Klant in overeenstemming met de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en enkel in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt de Klant expliciet alle privacybepalingen van Loud and Clear.
 10. Aansprakelijkheid
  10.1 De aansprakelijkheid van Loud and Clear is beperkt tot geleden voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, met uitsluiting van alle gevolgschade. Onder gevolgschade wordt onder meer, maar niet uitsluitend begrepen: winstderving of verlies van inkomsten, verlies van zakelijke opportuniteiten, commerciële verliezen, toename van kosten, gemiste subsidies, gebrek aan verwachte besparingen of voordelen en verlies of beschadiging van gegevens, winst, tijd inkomsten, verlies van klanten, ongeacht de oorzaken hiervan.
  10.2 Behoudens ingeval van zware fout of opzet, is Loud and Clear niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door haar onderaannemers, lasthebbers en aangestelden.
  10.3 De aansprakelijkheid van Loud and Clear, ongeacht de juridische grondslag, voor schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Overeenkomst, ongeacht hoe deze schade is veroorzaakt, is daarenboven beperkt tot de waarde van de opdracht (zoals uitgedrukt in de overeengekomen prijs), en steeds tot bedragen en dekkingen die zijn opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid van Loud and Clear, in het bijzonder tot de werkelijke tussenkomst van de verzekeraar. De meest actuele polisvoorwaarden zijn te allen tijde opvraagbaar en raadpleegbaar bij Loud and Clear. De Klant bevestigt uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en erkent dat de dekkingen redelijk en evenredig zijn aan het nadeel dat de Klant voorziet te kunnen lijden op het ogenblik van het sluiten van de Overeenkomst.
  10.4 De Klant vrijwaart Loud and Clear daarenboven voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden.
  10.5 Schade als gevolg van onjuiste, onvolledige of niet-tijdig ontvangen informatie van de Klant, valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de Klant. Schade als gevolg van een handeling van Loud and Clear op verzoek van de Klant valt steeds en volledig onder de aansprakelijkheid van de Klant.
  10.6 De risicoverdeling in dit artikel werd in rekening gebracht bij het bedingen van de wederzijdse verbintenissen in de Overeenkomst en werd met het oog op een evenwicht tussen de economische risico’s tussen Partijen als dusdanig overeengekomen. Deze bepaling bepaalt de aansprakelijkheid van Loud and Clear en heeft voorrang op de voorwaarden van de Klant.
  10.7 Geen van de in deze AV opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen en/of -beperkingen wordt bedoeld in een zin die strijdig is met (inter)nationale dwingende wetgeving.
 11. Klachten
  11.1 Klachten met betrekking tot Diensten en/of facturen zijn enkel geldig indien ze gemotiveerd en schriftelijk gebeuren. Klachten die niet binnen de 8 kalenderdagen na het beëindigen van de Dienst zijn geformuleerd, respectievelijk na factuurdatum, zijn niet ontvankelijk. Eventuele klachten ontslaan de Klant niet van zijn betalingsverplichting.
  11.2 Elke ontvankelijke klacht wordt inhoudelijk behandeld. Zeer geringe, niet-essentiële afwijkingen van het vooropgestelde of door de Klant verwachte eindresultaat, geven geen aanleiding tot een gegronde klacht, noch tot korting of aansprakelijkheid in hoofde van Loud and Clear.
  11.3 Ingeval van een gegronde klacht zal Loud and Clear de gebreken kosteloos remediëren of rechtzetten indien mogelijk, dan wel ondergeschikt de overeenstemmende bedragen crediteren, zonder dat er recht is op bijkomende schadevergoeding.
 12. Online diensten
  12.1 Het is de Klant niet toegestaan de Online Diensten (geheel of gedeeltelijk) aan derden te verhuren, te verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen of te commercialiseren, zonder uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Loud and Clear.
  12.2 Loud and Clear verstrekt geen garanties met betrekking tot de werking van de Online Diensten op de computersystemen van de Klant, die zelf dient in te staan voor de technische vereisten, zonder mogelijkheid van verhaal tegen Loud and Clear. De Klant aanvaardt dat de Online Diensten worden geleverd zoals ze zijn, zonder bijkomende diensten of garanties van Loud and Clear.
  12.3 De betalingsverplichting van de Klant blijft gelden, ongeacht het werkelijke gebruik van de Online Diensten.
  12.4 De Klant erkent dat hij, na bestelling, geen restitutie kan vragen, gezien de aard van de geleverde Diensten.
  12.5 Loud and Clear is gerechtigd het aanbod en de inhoud van haar Online Diensten uit te breiden, te updaten, aan te passen of te verwijderen.
  12.6 De informatie in de opleiding bevat geen juridisch advies.
 13. Overmacht
  13.1 Indien Loud and Clear de Overeenkomst tijdelijk of definitief redelijkerwijs niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder onder meer, doch niet uitsluitend begrepen wordt: prestaties van derden die niet (volledig of tijdig) zijn geleverd, het uitvallen of ontoegankelijk zijn van internet, netwerken of platformen en andere technische storingen, ziekte, ongevallen, stakingen, verplichte sluitingen door overheidsmaatregelen, opstanden, natuurfenomenen en reis- en/of verplaatsingsrestricties- en/of verboden van overheidswege heeft Loud & Clear het recht de Overeenkomst tijdelijk op te schorten respectievelijk te beëindigen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de Klant. Loud and Clear is verplicht de Klant zo spoedig mogelijk, en onmiddellijk na kennisname van de overmachtssituatie, in te lichten.
 14. Nietigheid
  De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze AV of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. Indien een bepaling is aangetast met de nietigheid, wordt die vervangen door een geldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van Partijen.
 15. Rechtskeuze
  Op deze AV, alsmede alle bestellingen en samenhangende opdrachten en documenten, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbanken en hoven van het arrondissement van de zetel van Loud and Clear, behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen.

Contact

Heb je een vraag? Wil je meer informatie over onze algemene voorwaarden of over onze diensten?
Stuur ons een berichtje en we komen zo snel mogelijk bij je terug.