Algemene voorwaarden

 1. Definities
  Deze algemene voorwaarden van Loud and Clear, hierna vernoemd de consultant, liggen ter inzage bij Loud and Clear te Murissonstraat 68, 8930 Rekkem en staan online op de website van Loud and Clear via www.loud-and-clear.be.
 2. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord wordt elke huidige en toekomstige rechtsverhouding tussen partijen geregeld door deze algemene voorwaarden, waarvan de klant verklaart kennis te hebben genomen na mededeling ervan samen met de offerte. Deze voorwaarden hebben voorrang op de gebeurlijke eigen algemene voorwaarden van de klant.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening door of namens Loud and Clear. Loud and Clear zal de opdrachtgever naar beste vermogen voorzien van advies op het gebied van public relations en copywriting. Loud and Clear geeft geen garantie omtrent de resultaten van de opdracht.
 4. De offertes van Loud and Clear blijven 30 dagen geldig vanaf de offertedatum; er komt tussen partijen pas een definitieve overeenkomst tot stand na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de klant. Elke natuurlijke persoon of onderneming die een offerte aanvaardt voor rekening van een derde, maakt zich sterk voor deze derde overeenkomstig artikel 1120 Burgerlijk Wetboek, en is bij gebrek aan betaling door de derde zelf gehouden de facturen van de consultant te voldoen.
 5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, werkt Loud and Clear op basis van een uurtarief vermenigvuldigd met het aantal voor de opdrachtgever gewerkte uren. Bij het geven van een opdracht aan Loud and Clear aanvaardt de opdrachtgeven dat Loud and Clear haar tarieven kan wijzigen.
 6. Bijkomende opdrachten niet opgenomen in de offerte dienen uitdrukkelijk schriftelijk gevraagd te worden en zullen bijkomend gefactureerd worden aan de hand van de door de consultant na de aanvraag meegedeelde (eenheids)prijzen. Het vertalen van tekst en het maken van foto’s of logo’s is niet inbegrepen in de offerte tenzij uitdrukkelijk vermeld.
 7. De klant is exclusief verantwoordelijk voor de tijdige aanlevering van alle noodzakelijke gegevens. Bij niet tijdige verstrekking ervan heeft de consultant het recht om de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan te rekenen aan de klant.
 8. Indien de goede uitvoering van zijn verbintenissen dit vereist, heeft de consultant het recht een beroep te doen op derden om bepaalde goederen of diensten te leveren. Voor webhosting, licentie of andere periodieke dienstverlening dient de klant voorafgaandelijk aan de levering van de diensten het overeengekomen bedrag te voldoen. Bij het inschakelen van derden zal Loud and Clear zoveel mogelijk vooraf overleg hebben met de desbetreffende opdrachtgever en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht bij de keuze van derden. Loud and Clear is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 9. Voorgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen zijn niet bindend doch steeds slechts adviserend van aard. Zij kunnen geen aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van een schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering van de prestaties.
 10.  Bij vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst door de klant, dus vóór de uitvoering van alle overeengekomen prestaties, heeft de consultant recht op een schadevergoeding ten belope van 30% op de overeengekomen totaalprijs voor de nog niet uitgevoerde werken, te vermeerderen met de reeds door de consultant bestelde en/of betaalde goederen of diensten bestemd voor de klant. Overeenkomsten met een duurtijd van meer dan 3 maanden waarbij de klant tegen een vaste maandelijkse vergoeding beroep kan doen op bepaalde diensten van de consultant, kunnen opgezegd worden mits inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, die ingaat vanaf de 1ste van de maand volgend op de maand waarin de medecontractant schriftelijk in kennis werd gesteld van de opzeg van de overeenkomst.
 11.  Tenzij uitdrukkelijk anders op de offerte vermeld of op enige andere wijze schriftelijk overeengekomen betreffen alle door de consultant uit te voeren opdrachten een middelenverbintenis, die volgens het inzicht, best vermogen en de huisstijl van de consultant worden vervuld. Een subjectieve inschatting door de klant van de waarde of de kwaliteit van de door de consultant geleverde diensten is nooit een geldige reden voor het onbetaald blijven van de facturen en kan evenmin aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding.
 12. De aansprakelijkheid van de consultant wordt beperkt tot het kosteloos herstel van de gebrekkig geleverde prestaties, zonder recht op schadevergoeding of enige andere financiële compensatie in hoofde van de klant, en enkel nadat op straffe van onontvankelijkheid schriftelijk melding werd gemaakt van deze gebrekkige prestaties binnen een termijn van 8 dagen na het leveren ervan.  De consultant is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan op basis van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid de consultant bekend diende te zijn.
 13. Alle facturen zijn betaalbaar te Rekkem. Bij gebrek aan de uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de facturen worden deze geacht te vervallen de 15de dag te rekenen vanaf de factuurdatum.
 14. Klachten aangaande de facturen moeten geschieden per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na factuurdatum.
 15.  Bij niet-betaling van de facturen op de vervaldag zijn er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling moratoire interesten verschuldigd op het integrale factuurbedrag aan een interestvoet van 10% te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag van integrale betaling; het factuurbedrag zal tevens verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van 100,00 euro per factuur, onverminderd de aanmanings-, invorderings- en gerechtskosten.
 16. De niet-tijdige betaling van de periodieke tussentijdse facturen op de vervaldag ervan in het kader van een overeenkomst met een duurtijd van meerdere opeenvolgende periodes, verleent de consultant tevens van rechtswege het recht om de verdere uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten tot aan de integrale betaling van de factuur, zonder dat de klant enige schadevergoeding kan eisen wegens vertraging in de uitvoering door de consultant van diens verbintenissen.
 17. Voor door de opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is Loud and Clear niet aansprakelijk, tenzij de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van Loud and Clear.
  Voor zover Loud and Clear verplicht zou zijn tot enige schadevergoeding op grond van gebrek aan de geleverde diensten, is deze schadevergeodign beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de geleverder dienst betrekking heeft. Lous and Clear is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan op grond van haar aansparkelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
  Loud and Clear is niet aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, daaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
 18. De opdrachtgever vrijwaart Loud and Clear tegen aanspraken van derden, die voortvloeien uit of verband houden met het door Loud and Clear geleverde advies of diensten.
 19. Uitsluitend de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de consultant zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen en betwistingen die verband houden met de overeenkomst tussen de contractspartijen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op geschillen omtrent de overeenkomst tussen partijen en de daarmee verbonden vorderingen.
 20. Een eventuele nietigheid of ongeldigheid van een van bovenstaande clausules brengt geenszins de nietigheid of ongeldigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee.

Contact

Heb je een vraag? Wil je meer informatie over onze algemene voorwaarden of over onze diensten?
Stuur ons een berichtje en we komen zo snel mogelijk bij je terug.